معلم روستا

اگر روزی اتفاق افتد که در کلاس درس حاضر نباشم. آن روز در هیچ جای این دنیا حاضر نیستم